Ana Sayfa |   Yazılım |   Donanım |   Internet |   Sektörel |   Bilim |   Destekleyenler21.06.2007

Google dünyanyn en güçlü markasy

Haberin Tarihi: 24.04.2007   Okunma Sayısı: 561                       Bu Haberi Arkadaşıma Gönder

Financial Times i?birli?i ile bu yyl ikincisi yapylan “BRANDZ™ Top 100 En Güçlü Markalar Syralamasy”, dünyanyn önde gelen pazar ara?tyrmasy ve dany?manlyk firmalaryndan Millward Brown tarafyndan açyklandy. Geçen yyl yapylan ara?tyrmada 7. syrada yer alan Google, 66.434 milyon Amerikan Dolarlyk marka de?eriyle birinci syraya yerle?ti. Böylece Google son bir yyl içinde marka de?erini yüzde 77 arttyrarak Microsoft’u tahtyndan indirdi. Ykincisi syrada geçen yyl oldu?u gibi General Electric (61,880 milyon USD) yer aldy. 2006 yylynda zirvede yer alan Microsoft (54,951 milyon USD) yüzde 11’lik bir de?er kayby ile 3. syraya geriledi. Bu üç ?irketi ise 44.134 milyon dolarlyk marka de?eri ile Coca-Cola takip etti.
BRANDZ™ Top 100 syralamasyndaki firmalaryn toplam de?eri, 2006 yylynda 1,44 triyon USD iken 2007 yylynda 1,6 trilyon USD’a çykarak bir sene içinde % 10,6 arty? gösterdi. Millward Brown Optimor’un tüm dünyada 39 bin markayy kapsayan ara?tyrmasynda, ?irketlerin Amerikan Dolary üzerinden de?erleri ölçüldü. Tüketici algylaryna ait somut ölçümler ile finans verilerinin birle?tirildi?i marka syralamasy için dünya genelinde senelik bir milyonu a?kyn tüketiciyle görü?üldü.
Millward Brown Optimor küresel CEO’su Joanna Seddon "Bu seneki BRANDZ™ Top 100 syralamasyndaki ba?ary hikayeleri, kazanan markalaryn pazardaki e?ilimleri çok daha etkili bir biçimde de?erlendirerek ticari de?er yarattyklaryny göstermektedir. Güçlü markalar yeni gelir kaynaklaryna ula?mak ve i?lerinin piyasadaki de?i?ikliklere duyarly olmasyna yardymcy olmak için fyrsatlary de?erlendirme yetene?ine sahiptir” ?eklinde konu?tu.
Millward Brown’yn küresel CEO’su, Eileen Campbell ise dünyanyn en güçlü markalaryndan biri olmanyn büyük bir ba?ary oldu?unu belirterek; "Millward Brown olarak bu seneki BRANDZ™ Top 100 syralamasynda yer alan tüm firmalary kutlaryz. Zirvedekiler, ba?aryly i?letme ve marka yönetiminin getirebilece?i gerçek finansal de?eri göstermektedir. Bu syralamalardan çykartylabilecek tonlarca içgörü bulunuyor. Bu içgörüler, ticari liderlik, sorumlu finansal yönetim ve güçlü pazarlamanyn do?ru ?ekilde harmanlanmasynyn, kurumsal zenginli?i yaratmak ve geli?tirmek için kullanylabilecek yenilmez bir kary?ym olu?turdu?unu kanytlamaktadyr." dedi.
Millward Brown Türkiye Genel Müdürü Betül Khan, BRANDZ™ ara?tyrmasynyn sonucunun markalar dünyasynda hyzly de?i?imlerin ya?andy?yny gösterdi?ini belirterek, "39 bin marka üzerinde yapylan ara?tyrma gösteriyor ki, yüksek geli?im vadeden alanlara yatyrym yapan ve tüketicinin talepleri kasy?ynda kendini hyzly bir ?ekilde yenileyebilen firmalar, ticari kazancyn yany syra markalaryna da de?er katabilmektedir. Ayryca ara?tyrma do?ru sosyal sorumluluk projelerinin uygulanmasynyn da marka de?erini güçlendirdi?ini ortaya koymaktadyr." dedi.
2007 BRANDZ™ Top 100 syralamasynda gözlenen en önemli e?ilimler:
1. Do?unun yükseli?i – Günümüzde, BRIC’ler (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) olarak bilinen geli?mekte olan piyasalardaki tüketiciler daha önce olmady?y kadar yüksek harcanabilir gelire sahiptir. BRIC’lerde ba?aryly olabilmek için Batyly markalaryn yerel pazardaki bo?lu?u doldurabilecek ürün veya hizmetler sunmasy gerekmektedir. KFC (4,485 milyon USD) ve McDonald’s (33,138 milyon USD) gibi fast food markalary, BRIC’lerde baty tarzynda yemek yeme arayy?ynda olan tüketicilere hitap etmektedir. Nike (10,290 milyon USD), Levi’s (1,041 milyon USD) ve Zara (6,469 milyon USD) gibi giyim markalary, genç tüketicilere “bütçeye uygun moda” sunarak yerel markalarla ithal edilen lüks markalar arasyndaki bo?lu?u doldurmaktadyr.
2. Yakynla?an teknolojiler – Teknoloji firmalary markalaryny, ses, veri ve video teknolojilerini birle?tirme e?ilimine cevap verecek ?ekilde geli?tirmektedir. Yakynla?ma olarak bilinen bu e?ilim tüketicinin hepsini bir arada sunan cihazlary tercih etmesinden kaynaklanmy?tyr. Apple (24,728 milyon USD) yeni sürdü?ü iPhone ile cep telefonu kategorisine atylyrken, Orange (9,922 milyon USD) da müzik indirme alanyna girmi?tir. Apple ve Orange gibi güçlü markalar ana firmalaryn yüksek geli?im vadeden yatyrymlar yaparak gelir kaynaklaryny arttyrmalaryny mümkün kylmaktadyr.
3. Kurumsal Sosyal Sorumlulu?u uygulamak – Çevresel sorumluluk vaadini yerine getirmek, BP (5,931 milyon USD), Shell (4,679 milyon USD) ve Toyota (33,427 milyon USD) gibi büyük markalaryn de?erlerinin artmasynda etkili olmu?tur. BP “petrolün ötesi” ?eklindeki marka konumlamasyyla iklim de?i?ikli?ine dikkat çeken ilk büyük petrol firmasy oldu. BP bu marka konumlamasy yönünde hareket ederek dünyanyn en büyük üç güne? enerjisi tedarikçilerinden biri oldu. Shell de ayny ?ekilde hareket etti. Toyota'nyn hibrid modeli olan Prius ile elde etti?i ba?ary olumlu marka imajyna ve otomotiv sektöründeki liderli?inin devam etmesine katkyda bulundu.
4. Sa?lyklaryna önem veren tüketicileri dikkate alan fast food markalary – Sa?lykly yemekle ilgili giderek artan endi?eler, 1980 yylyndan bu yana sürekli geli?im göstermekte olan fast food endüstrisini rahatsyz etti. McDonald's (33.138 milyon USD) da dâhil pek çok fast food zinciri, daha sa?lykly gyda seçenekleri sunarak pozisyonlaryny yenilediler. Burger King (1.401 milyon USD) pazarlama kampanyalarynda bunun aksi yönde bir tutum takynarak zincirin orjinal ürününe dikkat çekti; Yüksek kalorili ve maskulin hamburger. Burger King'in marka de?eri %63 artarak güçlü markalaryn pazardaki e?ilimleri izleseler ya da kar?y koysalar bile ba?aryly olaca?yny kanytlady.
Financial Times Küresel Markalar Eki’ni yazan Simon Targett, “Tüm dünyada i?lerin durumunda 12 ay içinde pek çok ?ey de?i?ebilir ve bu yylyn marka syralamasynda dünyanyn en güçlü markasy olarak Google’yn zirveye oturmasy da bunu kanytlyyor” dedi.
BRANDZ™ Top 100, WPP’nin dünyanyn en büyük marka ederi havuzu olan BRANDZ™ veritabanyndan çykarylan tüketici algylaryna ait somut ölçümleri finans verileriyle birle?tiren tek marka syralamasydyr. BRANDZ™ çaly?masy syrasynda dünya genelinde senelik bir milyonu a?kyn tüketiciyle görü?ülür ve tüm dünyada 39.000 markayy kapsamaktadyr. BRANDZ™ Top 100, hem ?irket ve tüketici markalaryny kapsayan ve hem de markanyn gelecekteki performansyna ait tahmini metrikleri içeren ilk çaly?madyr. Pazar performansy metrikleri ve finansal veriler syrasyyla Datamonitor ve Bloomberg’den alynmaktadyr.

Kaynak: Ynternet Haber


                                    Habere Yorum Ekleyin

Başlık
Yorum
İsim
E-posta
Yeni Haberler:

Korsan Yazılımla Mücadele Yetersiz (18.05.2007)

Cep telefonu dinlemeye son (18.05.2007)

Ampulü patlatan Türk buluşu (18.05.2007)

Youtube sonunda diz çöktü (18.05.2007)

Şüpheli mailleri açmayın (18.05.2007)

Google yenilenerek büyüyor (18.05.2007)

Bill Gates'e para ödülü (18.05.2007)

Turkcell İnterneti yayacak (18.05.2007)

Ynternet kullanyrken dikkat (24.04.2007)

Kablosuz Ynternet'te radyasyon uyarysy (24.04.2007)PageRank Verifizierung www.globaladres.net : http://www.suchmaschinen-ranking-hits.de :Mini-Buttons mit dem GooglePageRank Ihrer Website für Ihre Website!
eXTReMe Tracker