Ana Sayfa |   Yaz�l�m |   Donan�m |   Internet |   Sekt�rel |   Bilim |   Destekleyenler08.06.2007
Yeni Haberler:

Korsan Yaz�l�mla M�cadele Yetersiz (18.05.2007)

Cep telefonu dinlemeye son (18.05.2007)

Ampul� patlatan T�rk bulu�u (18.05.2007)

Parc Esta Images ��kt� (18.05.2007)

��pheli mailleri a�may�n (18.05.2007)

Google yenilenerek b�y�yor (18.05.2007)

Bill Gates'e para �d�l� (18.05.2007)

Turkcell �nterneti yayacak (18.05.2007)

Ynternet kullanyrken dikkat (24.04.2007)

Kablosuz Ynternet'te radyasyon uyarysy (24.04.2007)

Alkol kadyna daha zararly (24.04.2007)

Google d�nyanyn en g��l� markasy (24.04.2007)

Piramitlerin syrry ��z�ld� m�? (22.04.2007)

Saatte 574.8 kilometre hyz yapty (22.04.2007)

Apple 100 milyonuncu iPod'u satty (22.04.2007)

G�ne? sistemi dy?ynda su bulundu (22.04.2007)

2070'te d�nya buzulsuz kalacak (22.04.2007)

Aileler RT�K'�n 'filtresi'ni sevdi (22.04.2007)

Bilim, erke?i bitirdi (22.04.2007)

The Tre Ver UOL (22.04.2019)

Korsan Yaz�l�mla M�cadele Yetersiz

T�rkiye, korsan yaz�l�m kullan�m�n�n neden oldu�u ekonomik kay�plar a��s�ndan 22`nci s�rada yer al�yor. Bilgi teknolojisi ve telekom�nikasyon sekt�r�ndeki kurulu�lar i�in ara�t�rma ve analizler yapan uluslararas� ara�t�rma �irketi IDC`nin, korsan yaz�l�mla m�cadele amac�yla faaliyet g�steren �� Yaz�l�mc�lar� Birli�i (BSA) ile birlikte yapt��� 2006 y�l� "K�resel Korsan Yaz�l�m Ara�t�rmas�" tamamland�. Ara�t�rman�n sonu�lar�na ili�kin bilgi veren BSA T�rkiye Koordinat�r� ...

 

Haberin Devam�     Haberin Tarihi: 18.05.2007   Okunma Say�s�: 469

 

 

Cep telefonu dinlemeye son

Sat��� i�in izin beklenen Gold Lock isimli program ile cep telefonlar� dinlenebilmesini imkans�z hale gelecek. Teknosafe isimli firman�n pazarlama m�d�r� Ersin �zkan, bir �srail firmas�ndan Gold Lock isimli program�n T�rkiye distrib�t�rl���n� ald�klar�n� ve program�n sat��� i�in izin beklediklerini s�yledi.
Program nas�l �al���yor?
''Program, cep telefonlar�n�n dinlenmesine kar�� iki kat g�venlik duvar� olu�turmakta. 1024 bit asimetrik ve 256 bit simetrik �ifre...

 

Haberin Devam�     Haberin Tarihi: 18.05.2007   Okunma Say�s�: 588

 

 

Ampul� patlatan T�rk bulu�u

T�rk ara�t�rmac�lar, Edison'un icat etti�i ampule alternatif nanoteknoloji �r�n� ���k kayna�� �retti. Bu m�thi� bulu� Bilkentli ara�t�rmac�lar�n imzas�n� ta��yor. �Ayarlanabilir beyaz ���k� teknolojisi ile Edison��n icat etti�i Ampuller tarih olacak. Edison��n ke�fi olan ampuller �s�y� ����a d�n��t�r�yordu. T�rk imzas� ta��yan bulu� ise �retilen nanokristalli ledler ile elektrik enerjisini direkt ����a �eviriyor. LED (Light Emitting Diode, I��k yayan Diyot) t...

 

Haberin Devam�     Haberin Tarihi: 18.05.2007   Okunma Say�s�: 1522

 

 

Youtube sonunda diz ��kt�

Atat�rk'e sald�r�da bulunan bir video y�z�nden T�rkiye'de de bir d�nem eri�im yasa��yla m�cadele eden YouTube Tayland'daki krizi sans�re boyun e�erek a�t�. T�rkiye'deki krizle ayn� zamana denk gelen Tayland olay�nda Kral Bhumibol Adulyadej'in bir �ift aya��n yan�nda g�sterildi�i videosu ba�rol� oynam��t�. H�k�met bu videolar� yollayanlara 15 y�l ceza verce�ini a��klad�, YouTube ise s�z konusu videoyu sans�rledi ve ileride yollanacak benzerlerini de silece�ini a��klad�. ...

 

Haberin Devam�     Haberin Tarihi: 18.05.2007   Okunma Say�s�: 417

 

 

��pheli mailleri a�may�n

Merkezi Mersin'de bulunan �evre ve T�ketici Haklar�n� Koruma Derne�i (�ETKODER) Genel Ba�kan� Mustafa G�kta�, son g�nlerde MSN �zerinden kont�r temin etme y�nteminin artt���n�, ''modern ve teknolojik h�rs�zlar''�n, kullan�c�lar� ma�dur etti�ini belirtti.
G�kta�, �ETKODER'in d�zenledi�i ''MSN tuzaklar�, cepten doland�r�c�l�k'' konulu toplant�da, Yahoo, Google, MSN Messenger gibi haberle�me programlar�n�n �ifrelerini k�ran k�t� niyetli ki�ilerin vatanda�lar� doland�rd���na d...

 

Haberin Devam�     Haberin Tarihi: 18.05.2007   Okunma Say�s�: 385

 

 

> Di�er G�ncel Haberleri Okumak ��in T�klay�n�z...


 


  : http://www.suchmaschinen-ranking-hits.de :Mini-Buttons mit dem GooglePageRank Ihrer Website f�r Ihre Website!
eXTReMe Tracker